адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » Офісна безпека

Офісна безпека

Сучаснi офiси є складними системами переходу вiд одного рiвня безпеки до iншого. Саме тому актуальним є харчування розширення перемiщень i контроль над  ними.

Якщо розглядати систему розширення й контроль доступу вiдповiдно до особливостей їх роботи, те, по-перше, можна було б почати з механiчної системи « Майстер-Ключ».

Вони довголiтнi, надiйнi, автономнi, не вимагають пiдведення будь-якого харчування й стiйкi до впливу факторiв навколишнього середовища

За допомогою цих систем можна ефективно розширювати доступ робочого персоналу, добитися того, щоб кожний спiвробiтник пiдприємства вiдкривав своїм ключем тiльки тi дверi, якi йому дозволене вiдповiдно штатного розкладу й плану доступу. При цьому немає необхiдностi нiчого замiняти в самих дверях. Система « Майстер-Ключ» може бути спроектована й складена на базi цилiндрових механiзмiв стандарту Eurodin, якi можливо встановити у дверний замок

Перебуваючи механiчними, цi системи дають можливiсть використовувати механiчний ключ для вiдкривання дверей. Це не завжди комфортно у дверях пiдвищеної прохiдностi, наприклад, дверi коридорiв, дверi в серединi окремого пiдроздiлу, що має окремий вихiд. Із цiєю метою можливо використовувати спецiальнi розв'язки – фурнiтуру, сполучену з урiзними механiчними замками, що поєдную в собi можливiсть простого електронного приладу цифрового розширення доступу. Це ручка з кодовою панеллю CODE- ІT. 

При цьому ручка за допомогою коду керує лише фалиевой засувкою механiчного замка. Це означає, що в нiчний час примiщення закривається ключем на ригеля замка, у робочий час, коли замок вiдкритий i дверi закритi тiльки на засувку, доступ дається кодом. У стандартному станi CODE- ІT має вiльних хiд (натискання, але не тиск на замок – не вiдкриється), i тiльки пiсля введення правильного коду доступу пускає в хiд засувку замка. Таким чином, можна швидко й не дорого органiзувати контроль доступу у внутрiшнiх дверях офiсних примiщень, i звичайно ж часток будинках. Використавши тiльки CODE- ІT, можна органiзувати постої розширення доступу до примiщень, що не вимагають серйозного контролю над рухом спiвробiтникiв: внутрiшнi дверi пiдроздiлiв, кiмнати приймання їжi. На базi CODE- ІT можна так само органiзувати тимчасову систему розширення доступу в примiщеннях, якi орендуються на якийсь час. В останньому випадку це дає можливiсть уникнути зайвих капiтальних витрат

 

Контроль доступу, аудит подiй

Якщо маємо кiлька примiщень або територiй, де необхiдне зняття аудита дiй, можемо скористатися картковими зчитуваннями й за допомогою контролера одержати контроль. Щоб забезпечити зручностi при переходi мiж двома рiзними рiвнями безпеки, що використовуються системою й поєднує обоє напрямку – механiчний i електронний

Система Synerkey яка пропонує вам зручнiсть «Усе в одному ключi», як для вiдкривання механiчних замкiв, так i для дверей, оснащених системами контролю доступу RFІD.

Synerkey – це механiчний ключ, у голiвку якого вмонтований транспортер системи й керiвництва доступом. Цей розв'язок гарний пiдходить для офiсних будiвель, комерцiйних i промислових об'єктiв. Ключ особливо зручний для використання в будь-яких примiщеннях з бiльшою кiлькiстю спiвробiтникiв

Спiвробiтники офiсу за допомогою RF считывателя вiдкривають вхiднi дверi або дверi своїх пiдроздiлiв. Далi, уже у своїй територiї вони перемiщаються згiдно iз планом механiчної системи CODE- ІT. Це, у свою чергу дає можливiсть робити аудита дiй кожного пiдроздiлу й вести облiк робочого часу

Ця система сумiсна iз системою механiчного розмiщення доступу « Майстер-Ключ» MUL-T-LOCK.

Таким чином, маючи офiс уже iз установленою системою « Майстер-Ключ» на базi механiчних цилiндрiв, можемо органiзувати додатково «Острiвцi безпеки» у серединi офiсiв, або додатково обмежиться доступом у спецпомещение, органiзувати доступ, наприклад, кiмнат переговорiв, автостоянок, лiфтiв i т.д.

Останнє найбiльше цiкаво для готелiв, у яких у номерному фондi використовуються система « Майстер-Ключ». Завдяки цiй системi повнiстю вирiшується доступ гостей до дверей «Загального використання»: паркiнг, Spa- Центри, клуби, лiфти, що ведуть на пляж, де традицiйно використовуються считыватели карток. Особливiстю так само є, що всi ключовi голiвки можуть оснащуватися або круглими транспондерами, або у виглядi капсул. Це робить систему сумiсностi з електронним доступом RFІD систем контролю

И найголовнiше , що система Synerkey може бути зроблена на всiх популярних платформах механiчних ключiв MUL-T-LOCK: 7*7, Іntegrator, Classic, Іnteractive, а також на нових платформах п'ятого поколiння МТ5+!

 

Повна приватность

Природно, що в кожному офiсi є так званi примiщення бiзнес класу VІP, за якими необхiдний особливий контроль i доступ. Згодом вимоги такi, що цей контроль i доступ вiдбувався тiльки однiєю людиною або обмеженою кiлькiстю людей. Щоб органiзувати такий особливий контроль i доступ на дверях, де вже встановленi механiчнi цилiндровi замки, пропонується унiкальна система електронно-механiчного цилiндрового механiзму KNOCK N’LOCK. Механiчна складена система зiбрана в корпусi, який по розмiру й формi нагадує стандартний замковий цилiндровий механiзм. Вiн може бути встановлений у будь-якому механiчному замку цилiндрового типу замiсть старого цилiндра. Електронна частина керування перебуває усерединi, поворотно-тумблерной частини, яка одночасно служить для вiльного вiдкриття дверей iз внутрiшньої сторони примiщення, тобто для вiльного виходу в момент надзвичайної ситуацiї

 KNOCK NLOCK – це нова лiнiя замкiв, що поєднує краще в механiку й електронiцi, має високий рiвень захисту кодування. Фактично це дає можливiсть використовувати по-справжньому грамотну систему. Це означає, що ви можете замкнути дверей i бути впевненим, що той, хто не має авторизованого ключа, не зможе її вiдкрити. Бiльш того, можна дуже просто перемiнити параметри доступу до цих дверей або яких або iнших параметрiв у вашiй системi

  KNOCK CODE TECHNOLOGY(технологiя кодованого удару) – технологiя безлiнiйної передачi даних за допомогою серiї ударiв через твердi матерiали: метал, дерево, скло, пластмас. Цилiндр має функцiю аудита останнiх подiй i функцiю зупинки вiдкриття до 15 хвилин. Можливо, органiзувати вiдкриття одного замка двома або декiлькома брелоками. Кiлькiсть ключiв- брелокiв, яке можна прописати на згадку замка – 500, повнiстю автономний, тому вам не потрiбно не яких додаткових проводiв, не якої мережi для пiдключення. Необхiдно тiльки кiлька простих програмних iнструментiв, щоб змiнити або розширити вашу систему в процесi її модернiзацiї й розширення. При цьому саме програмування може вiдбуватися як у ручну, так i за допомогою комп'ютера. Запрограмована система дає можливiсть одержувати журнал подiй з датою й часом. Пам'ять журналу подiй цилiндра зберiгає 1000 останнiх записiв. Журнал подiй цилiндра показує дату й час подiй, коли i який ключ- брелок вiдкривав (або мав намiр вiдкрити) цей цилiндр. Зчитування iнформацiї iз цилiндра вiдбувається шляхом його з'єднання з ноутбуком або КПК за допомогою спецiального кабелю з оптичним рознiманням кабелю з боку цилiндра й Usb- Рознiманням з боку комп'ютера. Використання комп'ютера й спецiального програмного забезпечення дає можливiсть використовувати ряд корисних функцiй, наприклад:

    вiддалене прописування ключа- брелока до вiддаленого замка; вiддалена заборона доступу ключа- брелока до вiддаленого замка; завдання конкретному брелоку (або групi брелокiв) одноразового доступу до замка або доступ на конкретну кiлькiсть раз; можливiсть органiзацiї групового доступу до примiщення; можливiсть затримки вiдкриття до 15 хвилин

Гнучкiсть системи полягає в тому, що вiдсутнi, якi або лiнiї зв'язку. Цилiндри й ключ- брелок – от i все, що вам потрiбно. Електроживлення вiдбувається вiд батарейки, вмонтованої у внутрiшню поворотну частину цилiндра. Батарею можна легко замiнити. Харчування – лiтiєвий елемент 3V. При 10 циклах вiдкриття- закриття на один день батареї харчування в середньому вистачає на 3-4 року. Якщо випадково батарея повнiстю «села» i ви забули її замiнити, то замок усерединi сформує останнiй iмпульс на вiдкриття й пiсля вiдкриття брелоком залишиться у вiдкритому положеннi до замiни батарейки. Повне вiдновлення цiєї системи таке ж простiй, як i вiдновлень звичайних цилiндрiв на механiчнi замках