адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » КАВА - ШВЕЦАРСКИЙ МЕХАНІЗМ БЕЗПЕКИ

КАВА - ШВЕЦАРСКИЙ МЕХАНІЗМ БЕЗПЕКИ

Історiя Компанiї

В 1862роцi Карл Грюндманн, машинiст поїзда компанiї «K.&K. railways» заснував компанiю «Gebrdergrundmanngmbh» (Ggбуквы в названииgege) по виробництвi замкiв

Безлiч патентiв i нагород сприяли швидкому розвитку компанiї

Компанiя GEGE стала одним з лiдерiв по виробництвi замкiв i систем закриття. Об'єднання з початку в 1997роцi до Швейцарської компанiї КАВА вiдкрило широкi можливостi в дистрибуцiї своєї продукцiї для нової компанiї КАВА Gegegmbhна ринку Європи, Азiї, Пiвнiчної Америки й Австралiї

Рiзноманiтний асортименти продукцiї, що випускається, мiстить у собi двернi замки, цилiндри й системи закриття, меблевi замки, хутра тронну продукцiю й електроннi системи контролю доступу. Усi цi компоненти є частинами стратегiї «Kabatotalaccess», усi вони можуть поєднуватися й доповнювати один iншого

Високий стандарт виробництва

Система закриття КАВА GEGE пропонує високий рiвень диференцiацiй i рiзних комбiнацiй. Витончена технологiя, висока точнiсть i сучаснi методи виробництва вiдрiзняють цi захиснi компоненти

Виробництво засноване на два заводи, якi розташованi в Херцогенбурге й Эггенбурге. Високий рiвень комп'ютеризацiї виробничих процесiв повнiстю вiдповiдає всiм вимогам технiки безпеки

З iнновацiєю до Нових Систем

Технологiєю механiчного закриття є основою контролю доступу, якi за останнi роки iнтенсивно розбудовуються завдяки прогресу в областi електронiки. При цьому механiка й сучасна електронiка здобувають новi форми хутра тронної системи контролю доступу

Розроблена КАВА GROUP безконтактна система iдентифiкацiї КАВА LEGІC– це новий еталон в областi безпеки, органiзацiї й комфорту, яка на сьогоднiшнiй день установлює новi промисловi стандарти в областi iдентифiкацiї. 

Висока надiйнiсть iнвестицiй

Компоненти системи закриття КАВА GEGE сумiсно один з iншим, також як i все компоненти КАВА TOTALACCESS. Це дає можливiсть реалiзовувати iндивiдуальнi розв'язки, якi гарантують надiйнi iнвестицiї завдяки можливостям удосконалення систем вбудущем.

Системна iнтеграцiя як основа TOTALACCESS 

Системна iнтеграцiя КАВА GEGE виступає як «основний пiдрядник» i поєднує разносторонние компоненти КАВА GROUP в одну систему

Ґрунтуючись на вимогах замовника, системна iнтеграцiя поєднує специфiчнi розв'язки й iнтегрує в них рiзнi компоненти КАВА

Запропонуємо кiлька варiантiв замкiв

Модульна концепцiя КАВА

Реверсивнi ключовi системи КАВА Expertи є модульною системою, що забезпечує швидку й просту модифiкацiю iснуючих цилiндрiв при виникненнi необхiдностi в замiнi довжини або типу цилiндра. Концепцiя модульної замiни внутрiшнiх цилiндрiв дає можливiсть, при наявнiсть вставки одного типу розмiру виготовляти рiзнi типи цилiндрiв

Переваги модульної системи для користувачiв:

- цiнова перевага – при втратi ключа необхiдно замiнити лише вставки (секретний елемент цилiндра);

- можливiсть розширення Майстрiв-систем

Майстер-Цилiндр або Майстер- Система

Закрываясистему в приватних будинках, адмiнiстративних будинках i офiсних комплексах

Цилиндрыкаваexpertigegepextraдают можливiсть контролю доступу в приватних будинках, офiсах i адмiнiстративних будинках

Замовник самостiйно вирiшує хто, з яким ключем i куди має доступ. Автоматизованi дилери КАВА дають усю необхiдну допомогу в складаннi плану закриття

Один ключ для всього

Система КАВА Expert i GEGE pextraмогут використовувати у всiх типах цилiндрiв (двостороннiй цилiндр, цилiндри з поворотною ручкою, меблевi цилiндри, висячi замки i т.д.).

Особливiсть полягає в тому, що всi вони вiдкриваються одним єдиним ключем.

КАВА expert 

Для Вашої безпеки й комфорту реверсивна ключова система

Швейцарський механiзм безпеки:

    Реверсивна ключова система для лiцензованих партнерiв КАВА; Захист мiжнародним патентом WO 01/77466 до 2021року; Вiдповiдає вимогам стандарту EN1303, клас 6; Одна модульна вставка для всiх типiв цилiндрiв, рiзноманiтний асортименти; Заготовки ключiв захищенi вiд несанкцiонованого копiювання

Kabaexperт – це цилiндрова система з розташованими в чотирьох площинах пинов, краще пiдходить для створення Майстер- Систем, а також систем «Keyalike»KABA experт вiдповiдає вимогам європейського стандарту 1303 клас 6, взломостойкостью – у вiдповiднiсть зi стандартомdin 18 252 клас РЗ. Цилiндри KABA experт також захищенi вiд вiдкриття методом «бампингу».

Экономично правильна реверсивна ключова система

Ключ KABA experт установлюється в цилiндр вертикально, що є правильним з економiчної точки зору. Завдяки реверсивнiй технологiї ключ може бути вставлено в цилiндр обома сторонами

Фрезерование ключiв КАВА

Ключi KABA experт уиготовляються методом схованого фрезерования, що гарантує високий ступiнь точностi виготовлення. Ключi характеризуються високим ступенем захищеностi, мiнiмальним зношуванням i абсолютною надiйнiстю

Сталевi цилiндри КАВА

Цилiндри KABA experт можуть виготовлятися з корпусом цилiндра зi сталi й додатковими сталевими пинами. Це забезпечує високий рiвень захисту вiд виривання цилiндра або спроби його зламатися

Для Вашої власної безпеки

Замовляйте виготовлення додаткових ключiв тiльки в авторизованих дилерiв КАВА

Інвестицiйна надiйнiсть

Цилiндри KABA experт є модульними. Це дає можливiсть за необхiднiсть авторизованим дилерам КАВА модифiкувати цилiндр у майбутньому швидко й легко. Модульна система збiльшує уразливiсть цилiндрових систем i забезпечує високий рiвень iнвестицiйної надiйностi

Сумiщенiсть iз ранiше купленою продукцiєю

Цилiндри KABA experт совместны з механiчними КАВА elolegic. Замiнивши накладку ключа, Ваш механiчний ключ iнтегрує в систему контролю доступом

Gegepextra

Надiйнiсть, випробувана й запатентована

Ідеальний профiль австрiйської безпеки:

    Блокує при звiльненнi кулачок при використаннi оригiнального ключа; Блокуючи пин, не звiльняє кулачок при використаннi нелегального дублiката

Патентна захищенiсть

Система Gegepextra захищена до 2022року такими патентами:

    Австрiйський патент no.АТ 410.460; Європейський патент no.1362153 (ЕР); Мiжнароднi патенти WO 03/004806; Дизайн, захищений до 2030року

Захист вiд манiпуляцiй

Захист вiд манiпуляцiй забезпечується особливими пинами й парацентрическим профiлем ключа зi спецiальним виточенням

Захист вiд висвердлювання

Захист вiд висвердлювання забезпечується спецiальними металевими елементами в серединi цилiндра

Додатковий захист вiд «бампинг» методу

Запатентована система КАВА з «центровим пином» запобiгає вiдкриттю цилiндра методом бампинга.

Додатковий захист вiд несанкцiонованого виготовлення дублiкатiв ключа

Gegepextra пропонує спецiальний профiль ключа, який неможливо дублювати, використовую звичайнi машини для нарiзки ключiв (такi як Bosch«Easyentry»).

Додатковий блокувальний пин не дозволяє повернути цилiндр, якщо використовується нелегальний дублiкат ключа

Для Вашої власної безпеки

Замовляйте дублiкати ключiв тiльки в авторизованих дилерiв КАВА

Інвестицiї в безпеку й сумiщенiсть iз ранiше купленою продукцiєю

Майстер-Системыgege пропонують безлiч варiантiв i комбiнацiй, а також вони сполучено одна з iншої. Бiльш того, механiчний цилiндр Gegepextraможет бути iнтегрована в системi Gegeelolegic.