адрес: Киев ул.Княжий Затон 2/30

e-mail: master@remont-dverey.kiev.ua

Главная Контакты Карта сайта

Ремонт Дверей    Замена Замков

РемонтNiK

050-638-08-10
063-237-89-81
068-864-16-44
044-384-16-30

Ремонт дверей » новости » ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК - ОЗНАКА "ЦИВІЛІЗАЦІЇ" ДВЕРЕЙ

ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК - ОЗНАКА "ЦИВІЛІЗАЦІЇ" ДВЕРЕЙ

Кожний з нас почуває себе набагато комфортнiше, коли дверi, через якi проходимо, самi закривалися за нами

Таким пристосуванням є пружина (хоча сьогоднi вже атавiзм i пережиток недавнього минулого). Щоб дверi закривалися плавно й тихо, на них установлюють спецiальний предмет – дверний доводчик (doorclosers). Тепер вони є одним з необхiдних аксесуарiв повноцiнних дверей

Пристосування на дверях доводчиков також є визначеною необхiднiстю пiдвищення безпеки; охороною державної, кооперативної й приватної власностi; економiї електроенергiї; протипожежної безпеки; термоiзоляцiя й захист вiд шуму й негативного впливу навколишнього середовища. Вони також захищають двернi конструкцiї, що регулюють вiдкривання й закриванням дверей. До того ж можна сказати, що бiльшiсть систем контролю доступу буде неефективно, якщо на дверях не встановлений доводчик.

И хоча цi пристосування застосовують у нашiй країнi досить, таки давно, але вони усе ще залишаються найменш вiдомими для бiльшостi наших спiввiтчизникiв

Бiльшiсть доводчиков установлюють на дверях iз завiсами, якi (дверi) виготовляють iз металу, дерева або Пвх- Профiлiв, також з яких-небудь комбiнацiй цих матерiалiв

Їх можна класифiкувати по таких ознаках:

По способу монтажу доводчик роздiляють на кiлька типiв:

    Для верхнього монтажу – у цьому випадку доводчик установлюють на поверхнi дверей або на дверну коробку; Для схованого монтажу – доводчик може в серединi дверного чи полотна рами; Для полового монтажу – пристосування встановлюють безпосередньо в сам пiв

Доводчики також класифiкуються й по способу передачi моменту, що обертається:

    З великовагової(по iншiй термiнологiї «колiнної») передачею – це найбiльш розширений тип доводчиков, у конструкцiю яких момент, що обертається, передається за допомогою великовагової передачi. Якi рiзновиди можна розглянути паралельно «колiнної» передачi. У цьому випадку великовагової не виступає над полотном дверей, а слаживаются паралельно двернiй рамi; З ковзної (по iншiй термiнологiї «слайдовой») передачею. У цих доводчиках зусилля на дверi передаються за допомогою найскладнiшої ковзної передачi, у якiй вiльний кiнець важковаговика рухається всередину. Ця передача вимагає застосування бiльших зусиль, чому колiна, оскiльки в ковзнiй передачi менший важковаговик i, крiм цього, необхiдно додати значну силу тертя пiд час руху кiнця важковаговика по пазовi

Принцип дiї доводчика розташований у тому, щоб вiдкривати дверi, людей повинен застосувати зусилля. Це зусилля механично передається до доводчику й акумулюється стисканням вбудованої в корпусi доводчика пружини, яка вертаючись у вихiдне положення, дає можливiсть робити регульований процес закриття дверей. Саме регулювання вiдбувається завдяки рухам поршня в спецiальному цилiндрi, заповненому спецiальним маслом

Якщо розглянути доводчик так званого верхнього монтажу(а вони є найпоширенiшими ), те механiчний привiд може бути або зубчастим – бiльш рання конструкцiя, або приводом вiд кулачкового вала. Справа в тому, що з появою на ринку перших доводчиков з ковзною передачею, з'ясувалося, що зубчастий привiд отут не оптимальним технiчним розв'язком. Оскiльки в цих доводчиках немає традицiйного грузика (колiн), а ковзання напрямної розмiщене на поверхнi дверної рами або (залежно вiд монтажу) на дверному полотнi, те немає плеча для оптимальної передачi зусилля. Це приводить до сприйняття силового процесу, що протiкає. Для розв'язку цiєї проблеми в серединi 80- х рокiв, був знайдений так названий привiд вiд кулачного вала. Кулачок, що є вчасно й вантажем, зроблений, залежностi вiд конструкцiї, у виглядi симетричного або несиметричного серця. Кулачок розмiщається мiж двох поршнiв – гальмового й вiдкриваючого, якi зустрiчаються з кулачком за допомогою роликiв. Пiд час повороту (вiдкривання дверей) кулачок досить таки рiвномiрно стискає пружину за допомогою вiдкриваючого поршня. У випадку повернення пружини у вихiдне положення вiдкриваючий поршень перемiщається назад, кулачок вертається у вихiдне положення, а гальмовий поршень зупиняє дверей. Доводчики цiєї конструкцiї дають можливiсть  оптимально передавати зусилля

Деякi доводчики мають нерегульоване (постiйне) закривання, що залежить вiд напруги пружини. Іншi дають можливiсть регулювати зусилля закриття за допомогою перемiщення корпуса або провертання гвинта, чим допускає попереднє стискання пружини. Зусилля закриття доводчика завжди менше, чим його опора вiдкриття. Частина енергiї губиться на тертя й iнерцiю. Гарний доводчик передає пiд час закривання 65%, а поганий – 15-30% своєї енергiї. Тому бiльшiсть зусиль пiд час вiдкривання  не означає бiльшої сили закриття. Погана передача зусилля означає такжебольший зношування матерiалу внаслiдок внутрiшнього тертя. У гарного доводчика найбiльший коефiцiєнт вигiдної дiї наприкiнцi закриття (коли необхiдно додати зусилля засувки замка при входi у зворотну планку).

Швидкiсть

Звичайно, швидкiсть регулюється за допомогою клапанiв, якi закриттям або вiдкриттям мiняють потiк масла. У сучасних доводчиках застосовують термоконстантне гiдравлiчне масло й термоконстантнi клапана. У цьому випадку клапан пiдбудовується пiд в'язкiсть масла. За зниження температури в'язкiсть масла збiльшується, збiльшується й зазор у клапанi. При збiльшеннi температури масло ставати бiльш текуче й зазор зменшується

Зручне керування досягається за допомогою гiдравлiки. Пiд час руху поршня масла передбаченого для цього каналу протiкає в протилежному напрямку. Пiд час вiдкривання дверей масло протiкає через отвiр у поршнi в цю частину корпуса доводчика, яку поршень звiльняє вчасно рухи. Зливальний отвiр – це зворотний клапан, який дає можливiсть маслу протiкати лише в одному напрямку

При закриттi дверей поршень повертається у своє споконвiчне положення. При цьому, масло проходить по циркуляцiйнiй каналу в бiк пружини. У деяких мiсцях цих каналiв розмiщається регульованi клапана, без яких дверi закривалися б миттєво, оскiльки масло протiкає дуже швидко.

Регульованi клапана впливають на маслений потiк i тим самим на швидкiсть, без якої замiна зусиль пружини. Бiльшiсть доводчиков мають хоча б один клапан для регулювання швидкостi. На кращих моделях є другий клапан для створення так званого залишкового «поплескування» (останнiй 7-15 градусiв). Крiм цього, ще один клапан може регулюватися затримкою закривання (мiж 70 i, найменше, 90 градусiв). Процеси закриття може бути затриманий, у дiапазонi до 35 секунд

Існує також можливiсть амортизувати випадкове вiдкриття дверей за допомогою додаткового клапана. У цьому випадку вiдбувається демпфiрування, з кута вiдкриття починаючи приблизно вiд 70 градусiв, через обмежений потiк масла. Дверi зупиняються доводчиком. Це запобiгає швидкому випадковому вiдкриттю, наприклад при поривi вiтру. Звичайне вiдкриття дверей цей клапан не заважає руху

Область застосування: зовнiшнi дверi, дверi в школах, лiкарнях i iнших суспiльних установах

Тепер про вибiр доводчика

По-перше, клас доводчика залежить вiд самих дверей. По ширинi дверей, те найбiльш потужним повинен бути доводчик. Зусилля, якi повинен розбудовувати доводчик для закриття дверей, нормованi в європейському стандартi EN 1154. Советуемвыбирать доводчик, який вiдповiдає цьому стандарту, тобто має маркування «РЄ».

У деяких випадках можливо установка одночасно двох доводчиков, що збiльшує зусилля приблизно на 30%. Дверi iз шириною полотна бiльше 1600мм належить не до дверей, а до ворiт, при цьому мають використовуватися iншi системи закриття. Вага дверей також має велике значення. Завiси мають сприймати вага полотна так, щоб дверi закривалися без тертя. Доводчик не буде нормально працювати, якщо завiси дверей iржавi або полотно пiд час руху постiйно треться окоробку.

Фiксацiя положення

Як правило, усi доводчики можуть бути оснащенi механiчними фiксаторами. Такi фiксатори виводяться iз зафiксованого положення лише вручну. У доводчикапо стандартним вагам для цiєї мети пристосовують так званi стопорнi вантажi, якi можуть бути замiненi звичайною системою вантажу без фiксацiї. У цьому випадку можна точно встановлювати певен кут вiдкривання дверей, при цьому спрацьовує пристосування, що блокує наступнi перемiщення вантажу й дiє до того моменту, поки вiн не буде розблокований вручну. У доводчиков з ковзним вантажем застосовують подпружиненный стопор, який блокує цей вантаж внаправляющей.

Розмiщення доводчика залежить вiд того, куди вiдкривають дверi (вiд себе або на себе), - його використовують у верхнiй частинi або дверної коробки, або самої дверної стулки

Останнiм часом асортименти доводчика «верхнього» монтажу розширився ще одним рiзновидом. Це так званi доводчики схованого монтажу. Їх монтують у серединi полотна дверей. Пiсля впровадження кулачкового приводу вдалося мiнiмiзувати розмiр доводчика й обладнати їх усiма функцiями, включаючи встановлення на протилежних дверях. За цим доводчиком, безсумнiвно, велике майбутнє

Коли вибiр доводчика визначений, повинен бути правильно зроблений монтаж. На цьому етапi монтажники вважають рекомендацiї фiрми- виробника, конструкцiю дверей i їх вага. При грамотному встановленнi доводчика дверi, вiдкритi на 90 градусiв, закриватися будуть рiвномiрно, плавно. У якiсних доводчиках передбачено 2 дiапазону регулювання швидкостi закриття, iнодi наприкiнцi руху (приблизно 20 градусiв) вiдбувається «поплескування» або сповiльнення руху дверi (залежить вiд зворотного регулювання). У процесi експлуатацiї доводчик необхiдно перiодично регулювати. При правильнiй експлуатацiї регулювання досить зробити лише при значнiй змiнi температури навколишнього середовища  - 2-4 рази в рiк. І, головне пам'ятати, що робити цю роботу повинен квалiфiкований фахiвець

И, нарештi, хотiлося б додати кiлька корисних рад, якi допоможуть продовжити доводчику «життя». Головне, необхiдно «не заважати, доводчику виконувати свою роботу»:

    Не треба «допомагати» дверям закриватися швидше або повiльнiше (звiльняти або змушувати); Пiдкладати пiд дверi, якi або предмети, звичайно, коли вносять або виносять речi – для цiєї мети є спецiальнi моделi; Вiшати предмети на дверi або на штанги доводчика.

Дiйсно, покупець повинен розраховувати також i дизайн доводчика. Звичайно виробники пропонують декоративнi пластини на доводчике в рiзному кольоровому виконаннi: бiлi, темно-коричневi, пiд срiбло, бронзу й iншi. За бажанням деякi бренди по замовлення красять у який-небудь колiр по каталогу RAL, що дає можливiсть зробити доводчик зовсiм непомiтним винтерьере.